Thuiszorgfysiotherapie / ouderenzorg

Als praktijk participeren wij in het Ouderen Netwerk Rijswijk. Daarnaast zijn onze gespecialiseerde geriatrisch fysiotherapeuten betrokken bij meerdere samenwerkingsverbanden in de regio Den Haag

Het Ouderen Netwerk Rijswijk is een actief netwerk met partners in zorg en welzijn die zich inzet om thuiswonende, kwetsbare ouderen zo goed mogelijk thuis te laten wonen door het bieden van op de persoon afgestemde zorg. In 2022 zet onze praktijk zich in op meerdere punten, altijd met als doel de kwaliteit van de geleverde zorg te optimaliseren:

– het organiseren van een duurzame organisatiestructuur met actieve, betrokken professionals.
– het organiseren van netwerkbijeenkomsten met de thema’s eenzaamheid, valpreventie en dementie. Hierbij staat elkaar leren kennen en het verbeteren van zorg d.m.v. het ontwikkelen en implementeren van stroomschema’s centraal.
– het ontwikkelen van een visie en werkwijze over burgerparticipatie binnen het netwerk.
– het communiceren met en tussen professionals in het netwerk d.m.v. een nieuwsbrief en communicatieplatform.

Op dit moment (2021) zijn zo’n 100 professionals vanuit Rijswijk aangesloten bij het netwerk.

Als praktijk behandelen wij patiënten thuis en op de praktijk. (deze link https://www.welzijn-rijswijk.nl/brochure-65-plussers-voor-prettig-ouder-worden.

Door de invoering van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), worden ouderen en chronisch zieken geacht langer thuis te blijven wonen.Hierdoor zal deze groep mensen meer zorg aan huis nodig hebben. Fysiotherapie valt ook onder deze zorg.

De thuiszorg fysiotherapeut doet onderzoek naar alle factoren die een rol spelen bij het herstel of handhaven van de thuissituatie. Hierbij is het samenwerken en overleg met andere disciplines belangrijk.

Andere hulpverleners die betrokken zijn bij de client in de thuiszorg fysiotherapie zijn oa. (wijk)verpleegkundigen, ergotherapeut, logopedist, diëtist en huisarts.

Thuiszorg fysiotherapie richt zich op het handhaven van de thuissituatie en het behoud van de zelfstandigheid. U wordt hierdoor in staat gesteld om zo lang mogelijk in uw thuissituatie veilig te functioneren en te blijven wonen.

Als het dus niet meer mogelijk is om naar de praktijk te komen voor de klachten of u heeft moeite met het dagelijks leven in en om het huis komt de thuiszorg fysiotherapeut bij u aan huis.

Dit kan ook een voortzetting van fysiotherapie zijn na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatie centrum.

Contactpersonen praktijk:

Alies Jabroer
Tamar Pearson